วันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

จุดเริ่มต้น....

จุดเริ่มต้นการเขียน Blog นี้เนื่องมาจาก ทางสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยฯ รับปรึกษาปัญหาเรื่องร้องเรียนจากทางราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย และ แพทยสภา พบว่าในระยะ 1-2 ปีที่ผ่านมามีเรื่องร้องเรียนที่ต้องให้ความเห็นเกือบทุกเดือน เดือนละ 1-2 ราย ทำให้ทางคณะกรรมการอำนวยการฯ มองเห็นว่า สมควรรวบรวมปัญหาที่พบบ่อยๆ มาเล่าสู่กันฟัง เพื่อจะได้ระมัดระวังตัวมิให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฎิบัติงาน ซึ่งบ่อยครั้งเกิดเพราะขาดประสบการณ์ หรือ ไม่ได้มีความตั้งใจที่จะกระทำผิดแต่อย่างใด

เรื่องราวที่เล่าใน Blog นี้ มีพื้นฐานจากเรื่องร้องเรียนจริง แต่ได้ดัดแปลงข้อมูลบางประการและมิได้เปิดเผยชื่อ สถานที่ แต่อย่างใด มิได้มีจุดมุ่งหมายที่จะให้เกิดผลเสียหายแก่ผู้ใด Blog นี้จึงงดการอนุญาตให้แสดงความคิดเห็นโดยเสรี....